Теч от комин

 

Теч от коминТеч от комин е един от течовете, които се откриват и доказват трудно. Комини има на скатните покриви и на плоските покриви, общо взето комини има всяка сграда. При скатните покриви комините имат обшивка , която ги отделя и в същото време ги свързва с хидроизолацията и ската на покрива. При равните ( плоските покриви ) комините са замонолитени и имат само хидроизолация.

При теч от комин водата може да проникне под изолацията и да се спусне по самият комин. В такива случай е ясно, че теча е от комина, но поочти никога теча не се визуализира по този начин.

В повечето случай на теч от комин водата прониква под хидроизолацията и обшивката на комина, като се предвижва до слаба точка в конструкцията и хидроизолацията, от където прониква надолу. Затова самият теч от комин понякога се характеризира като теч от покрив, но реално водата прониква около комина.

Откриване на теч от комин 

Откриването на теч от комин е доста сложна задача по две причини. При дъжд или снеготопене се получава теч, не не е възможно откриване на теча, поради атмоосферните условия, а след подобряване на времето се наблюдават само остатъци от влага в изолацията или замазката. Откриване на теч от комин се извършва от външна страна на сградата, от самият покрив, като комина се обследва с термографска камера. При нужда се обследва комина и в поодпокривната част на сградата. Желателно е лицето извършващо откриването на теча от комин да има представа и завършен курс по покривни конструкции.

Трябва да се знае, че под комин се има предвид комин, въздуховод, вентилационен отвор и други отвори в покривната конструкция завършващи над нея. Доста често явление е конденз на влага около комин или коминско тяло. 

Ние предлагаме откриване на течове от комин, както и отстраняване на течове от комини.